Verantwoording

De gemeente Soest kan zorgen voor uitstekende eigentijdse dienstverlening aan haar ingezetenen. Dat geldt zowel voor de uitvoering van de wettelijke taken (waar de gemeente geen beleidsvrijheid heeft) als voor de taken waarop de gemeente een eigen beleidsvrijheid en -verantwoordelijkheid heeft.

Bij beleidsformulering en -uitvoering op laatstgenoemde taken zal de lokale politiek een verdergaande vorm van participeren moeten voorstaan. Daarnaast zal een andere wijze van belangenafweging moeten plaatsvinden. Een toenemende diversiteit in gemeenschappelijke en individuele belangen heeft impact op het beleid en de uitvoering ervan. Er zal meer oog en ruimte moeten zijn voor maatwerk, zonder dat dat ten koste gaat van de algemene lokale belangen.

In financieel-economische zin moet er altijd sprake zijn van goed rentmeesterschap. Voor een vitale en duurzame ontwikkeling van Soest zijn collectieve uitgaven en investeringen noodzakelijk. Deze zullen steeds zorgvuldig worden afgewogen tegen de directe en indirecte bijdragen aan meerwaardecreatie met betrekking tot ‘people’, ‘planet’, ‘prosperity’ en ‘profit’. Tegelijkertijd zal het financieel draagvermogen van de gemeente alsmede een acceptabele lastendruk voor de ingezetenen worden bewaakt.

Een voorbeeld:
Efficiënt omgaan met (uw) belastinggeld

Sommige partijen maken er een gewoonte van om bij voortduring schriftelijke vragen te stellen aan het college. De beantwoording van deze vragen kosten de gemeente Soest aan ambtelijke uren ongeveer € 3.000,= per keer.

LAS doet dat anders. Wij stellen liever mondelinge vragen. De beantwoording gaat sneller, de antwoorden zijn afdoende en de kosten verwaarloosbaar. Wij hebben geen behoefte aan het stellen van vragen om het stellen van vragen en al helemaal niet om zo op kosten van de burgers de publiciteit te halen.

LAS is zuinig op Soest, want er is veel dat wij willen behouden, maar we zijn ook zuinig als het om financiën gaat.

Wij zijn zuinig op Soest

 LAS is nog een jonge partij. Wij doen nog niet zo lang mee. Gelukkig maar, want dat betekent dat wij niet vastzitten in oude bestuurlijke patronen. Maar hoe jong we als partij ook zijn, onze leden zijn wel diep geworteld in de Soester gemeenschap. Onze leden en vertegenwoordigers wonen hier al jaren en sommigen zelfs vele generaties.

Wij horen bij Soest , samen met u.

Sámen zijn wij Soest