Giftenreglement ingevolge de Wet Financiering Politieke Partijen.

Artikel 1.

Het bestuur van Lokaal Anders Soest is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.

Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.

Artikel 3.

Van geaccepteerde schenkingen boven € 200,00 wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel 4.

De ledenvergadering heeft het recht om deze lijst (vertrouwelijk) te mogen inzien.

Artikel 5.

Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daarmee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 6.

Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 7.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 21 oktober 2013.

Voorzitter: J.F.H. den Otter.

Secretaris: M.P.Keim.