“Waar moet ik op stemmen? Jullie zitten in de politiek, dus help ons!”

0
1939

De fractie van LAS krijgt met regelmaat deze vraag. Wij willen graag helpen, maar stemmen doet u zelf!

Deze verkiezingen lijken, nog nadrukkelijker dan de gemeenteraadsverkiezingen, vooral landelijke verkiezingen te zijn. Naast veiligheid, werkgelegenheid en vooral de vraag “Kabinet stoppen of doorgaan?” zijn de uitkomsten van de verkiezingen óók van regionaal belang voor Soest en de Soesters.

Wij willen u laten zien hoe de belangrijkste landelijke partijen (die van vóór en tegen het kabinet) denken over voor Soest belangrijke zaken. Als bronnen nemen wij diverse verkiezingsprogramma’s en ook de Soester Courant van 4 maart. Vooral de landelijke partijen die nu vertegenwoordigd zijn in onze gemeenteraad, kunnen straks gehouden worden aan de beloften die hun partijen bij deze verkiezingen doen.


Voor Soest zijn dat de “regeringsgetrouwen” VVD, PvdA, en de gedogers D66, CU en SGP, met GroenLinks en CDA als kritische oppositie. De echte tegenstanders van deze regering, Partij voor de Dieren, SP en PVV zijn niet in de Soester raad vertegenwoordigd.

Waar gaat de provincie over en waar raakt dat Soest?

  • Ruimtelijke ordening: ons buitengebied, maar ook de grenzen van onze bebouwing.
  • Verkeer en vervoer: wegen, fietspaden maar ook besluiten over OV-busdiensten,
  • Regionale economie: stimulering van het toerisme, ontwikkeling Soesterberg (Militair Museum en energie-neutraal bedrijventerrein)
  • Natuur en landschap: verdere ontwikkelingen rond Hart van de Heuvelrug, bossen rond Soest en de Eempolder.
  • Cultureel erfgoed: behoud van cultuur en afstemming op Soester cultuur-agenda.

Op al die onderdelen hebben wij de standpunten van partijen op een rijtje gezet, zodat het u kan helpen om ook deze afwegingen mee te nemen u gaat stemmen.

De vergelijkingen

Ruimtelijke ordening

De Soester gemeenteraad heeft bij ruime meerderheid besloten om een aantal ontwikkelingen in het buitengebied toe te staan. Overleg met het huidige college van de provincie heeft niet kunnen voorkomen dat maar liefst 13 locaties door de provincie zijn afgewezen. De Raad van State gaat hierover volgende maand besluiten.

Vraag 1: Hoeveel vrijheid krijgt de gemeente bij ontwikkelingen in het buitengebied?
(obv Soester Courant 4-3-2015)

Ruimere bevoegdheden PvDA
Meer, maar binnen provinciale regels SGP, GL, PVV, VVD
Dat is en blijft een zaak van de provincie D66, CU, CDA, SP

(Noot: Opvallend is dat géén van de partijen iets inhoudelijks zegt over ‘Kernrandzones”, een thema dat in de komende jaren tot veel discussie zal leiden.)

Vraag 2: Mag de gemeente zelf besluiten over plaatsing van windmolens en windturbines?
(obv Soester Courant 4-3-2015 en programma’s D66, GL, PvdA, PVV)

Ja, vooral in overleg met burgers CDA, GL, CU, PvdA, SP
Nee, daar gaat Soest niet over D66, PvdDieren
Nee, niet meer molens VVD, SGP, PVV

 

Verkeer en vervoer

Binnenkort gaat de provincie besluiten over ons openbaar vervoer. Welke lijnen blijven en als ze worden opgeheven, wat is dan het alternatief?

Vraag 3: Welke inzet hebben partijen voor het behoud van goede verbindingen tussen onze woonkernen?
(Programma’s zoekwoorden: openbaar vervoer)

Goed openbaar vervoer moet blijven PvdA, CDA, D66, GL, PvdDieren ,CU
Betaalbaarheid is leidend VVD, PVV
Geen specifieke aandacht voor in programma SGP
Regionale economie

Soest zet heel sterk in op het stimuleren van toerisme. Dit gebeurt in goede samenwerking tussen bedrijven en gemeente. Waar zien partijen mogelijkheden om gemeenten daarbij te steunen?

Vraag 4: Welke daadwerkelijk bijdrage gaat de provincie leveren aan Soest bij de verdere ontwikkeling van het toerisme?
(Programma’s zoekwoord: toerisme)

Provincie coördineert en sluit aan op plannen burgers: VVD, D66, CU, SGP
Geen specifieke aandacht voor in programma CDA, GL, PvdDieren, PVV, PvdA, SP

 

Natuur en landschap

Soest heeft prachtige natuur en wil daar zuinig mee omgaan. Wat zien partijen als hun rol om Soest daarin te ondersteunen?

Vraag 5: Wat vinden partijen specifiek  van ontwikkelingen in het groen rond gemeenten?
(Programma’s zoekwoord: groen)

Gericht op strikt natuurbeleid van de provincie CDA, GL, SP
Aansluiten op particulier initiatief, provincie bepaalt VVD, D66, PvdA
Geen specifieke aandacht voor in programma PvdDieren, CU, PVV, SGP

 

Cultuur

Soest gaat fors bezuinigen op cultuur. Dit gaat in goed overleg met alle belanghebbenden. Welke rol is er voor de provincie?

Vraag 6: Zijn partijen genegen het provinciale cultuurbeleid af te stemmen op dat van gemeenten?
(Programma’s zoekwoord: cultuur)

Op onderdelen ondersteunen van gemeenten GL, PvdDieren, D66, CU, SGP
Geen taak van de provincie VVD
Geen specifieke aandacht voor in programma CDA, PVV, PvdA, SP

 

Andere onderwerpen?

Heeft u nog andere onderwerpen die voor u van belang zijn, stuur ons dan een reactie. Wellicht kunnen we dat ook voor u vergelijken in de verkiezingsprogramma’s.

Wij hebben met grote zorgvuldigheid deze uitwerkingen gemaakt, vanuit een objectieve benadering. Mochten er partijen zijn die menen dat hen geen recht wordt gedaan, dan staat het hen vrij om hiervan melding te maken. Wij zullen alles in het werk stellen die mening nog vóór de verkiezingen te publiceren.

DELEN
Vorig artikelRotzooi op de Eng
Volgend artikelPoppenkast

LAAT EEN REACTIE ACHTER