Opvang vluchtelingen

0
1156

Wat vindt LAS van vluchtelingen in Soest en Soesterberg?

Er zijn vluchtelingen en aan de opvang moet ook Soest haar steentje bijdragen. Als we de berichten vanuit het COA goed interpreteren dan zou de noodopvang in het voormalig museum beperkte impact hebben in het dorp Soesterberg.

Toch vinden wij dat de druk op Soesterberg, vooral gelet op het totaal aantal opvangplaatsen, te groot is. Wij zouden het college willen oproepen om over omvang en ook tijdsduur, in overleg te treden. Voor ons is daarbij halvering van beide een goed vertrekpunt. Uit reacties van mensen in Soesterberg begrijpen we dat de overlast van het huidige AZC meevalt. Toch vraag ik het college om de klachten die er zijn over veiligheid in de bossen en zwerfvuil langs de Kampweg serieus te onderzoeken.

Het gemeentebestuur heeft gemeend opvolging te moeten geven aan de oproep van Den Haag om ruimhartig opvangplaatsen aan te bieden.Daarom is er naast Soesterberg ook in Soest gekeken naar mogelijke locaties. Anders dan in sommige brieven gesuggereerd, betreft het hier heel nadrukkelijk overleg en zoeken naar draagvlak bij onze inwoners. Als dat er niet blijkt te zijn, dan hoeven we niets!

De soort opvang, duur en omvang moet behalve voor het COA ook voor onze woonkernen passend zijn. De discussie over algemene opvattingen betreffende de huidige toestroom (grenzen dicht, Nederland is vol, testosteron, terroristen, etc.), laten wij aan hogere overheden over. Argumenten gebaseerd op kwaadwillende veronderstellingen, zoals uit enkele reacties blijken, wegen voor ons niet mee. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de opvang in onze gemeente, waartoe nu besloten gaat worden.

Onze leidraad is daarom:
In goed overleg met inwoners van Soest, komen tot het al dan niet voorstellen van geschikte locaties om opvang te gaan bieden.

Daarbij spelen vragen als:

  • Wat is de impact op de omgeving van de verschillende fases van opvang? Zoals crisisopvang, noodopvang, AZC of anderen?
  • Welke locaties passen binnen de criteria van het COA?
  • Wat is het draagvlak bij de directe omgeving?
  • Wat zijn de gevolgen, negatief maar ook positief voor onze inwoners?

Wij gaan er vanuit dat de organisatie van de opvang volgens afspraken zal worden ingevuld door het COA, met ondersteuning van de diverse overheidsdiensten.

Uit reacties, schriftelijk en tijdens de raadsvergadering op 29 september zou heel wel kunnen blijken dat de nu voorliggende locaties als niet of minder geschikt moeten worden beoordeeld. Er zijn wellicht nog andere locaties die onderzocht kunnen worden. Minder dicht bij woonwijken, scholen of verzorgingshuizen. Het college kan wat ons betreft op zoek naar die locaties en zal daarmee opnieuw het overleg met bewoners en raad moeten starten.

Wij vragen nu ook aandacht voor de opvang van de mensen die na afloop van de procedure zich in ons land mogen vestigen. Die voor vast in Soest komen wonen. Dat worden er uiteraard ook meer dan tot nu toe. Hoe gaan wij als Soest er voor zorgen dat zij goed worden opgevangen? Hoe gaan wij als Soest er voor zorgen dat er geen sprake is van verdringing, ten koste van onze huidige inwoners? Wat krijgt zo’n nieuwkomer en krijgt onze huidige inwoner in een vergelijkbare situatie dat ook?

Als blijkt dat AZC opvang niet op het juiste draagvlak kan rekenen, dan zouden wij op dit gebied een extra bijdrage kunnen leveren. In het belang van huidige en nieuwe Soesters.

LAAT EEN REACTIE ACHTER